צור קשר
מידע על בחינת הנהלת חשבונות/ חשבי שכר
מי רשאי לגשת למבחן?
1. מעבר ועמידה בתנאי קורס הנהלת חשבונות/ חשבי שכר במוסד בו נלמדת תוכנית הלימודים של לשכת יועצי המס בישראל.
2. הגשת עבודות במועד וקבלת ציון עובר במבחן פנימי מסכם.  
אורך זמן הבחינה הינו 4 שעות
 

מי רשאי לקבל הקלה?
ניתן לקבל תוספת זמן של 50 דקות בבחינה לנבחנים שהינם עולים חדשים, נשים בהריון ובעלי לקויות למידה, לפי הפירוט והתנאים הבאים: 
1. עולים חדשים – עד 10 שנים בארץ – צילום של תעודת עולה המעידה על מועד העלייה ארצה וכן צילום תעודת הזהות.
2. לקויי למידה – אבחון שבוצע לכל המוקדם שבע שנים לפני מועד הגשת הבקשה.
3. נשים בהריון – אישור רפואי עדכני לגבי ההיריון מרופא נשים או מרופא משפחה.
4. את האישורים יש להעביר אל רכז/ת הקורס.


הליך הגשת בקשה להקלה בבחינה והטיפול בפנייה
את הבקשה להקלה והאישורים הנלווים יש להעביר באמצעות רכזות הקורס במוסדות הלימוד, לכל המאוחר עד 3 שבועות לפני מועד הבחינה. בקשות לאחר מועד זה לא תטופלנה.


קבלת תשובות 
אישורים בדבר הקלות בבחינה יישלחו אל רכזות הקורסים במוסדות הלימוד באמצעות הדוא”ל.מועדי בחינות והרשמה
מועדי הבחינות מתפרסמים באתר הלשכה, לקראת מועד הרישום לקורסים. ישנם מקרים חריגים בהם מועד הבחינה עלול להשתנות. בכל מקרה, על המכללה לפרסם את מועד הבחינה המעודכן לסטודנטים בפרק זמן סביר ומקובל מראש.
מועדי בחינה והרשמה - שנת 2020:
הנהלת חשבונות- 08.01.2020   26.05.2020   22.07.2020   19.10.2020
חשבי שכר- 28.01.2020   17.05.2020, 04.08.2020   דצמבר(טרם נקבע תאריך סופי).

להרשמה יש להכנס ללשונית > הרשמה ותשלום אגרת בחינות.


 

נבחנים אשר נעדרו/לא ניגשו לבחינה
על התלמידים שברצונם להבחן במועד הבא יש להמציא אחד מהאישורים הבאים:
1. תלמיד אשר לא ניגש למועד בחינה כי שירת במילואים ביום הבחינה.
2. תלמיד ששירת במילואים מעל 21 יום במהלך הקורס ובכפוף להחלטת המכללה.
3. תלמידה שילדה ונעדרה מהבחינות שהתקיימו בתוך שלושה שבועות מיום הלידה.
4. תלמיד שקרוב משפחה שלו מדרגה ראשונה (הורה, אח/אחות, בעל/אישה, בן/בת) נפטר ומועד הפטירה התרחש ביום הבחינה או במהלך השבועיים שקדמו ליום הבחינה.


שקיפות
שאלון לדוגמא של הבחינה או מבחר שאלות בסגנון הבחינה, יועמד לעיון התלמידים.

נוכחות בוחנים
1. משגיחי הבחינות יהיו נוכחים בחדרי הבחינות עד לסיום הבחינה.
2. מספר המשגיחים הבוחנים יהיה בהתאם ובאופן יחסי לכמות הסטודנטים הנבחנים.


בדיקה ותוצאות הבחינה
הבחינות תבדקנה עד חודש ממועד קיום הבחינה.

תוצאות הבחינה תתפרסמנה באתר הלשכה.

דרכי ערעור
הגשת ערעור מתאפשרת לנבחנים שנכשלו ובלבד שקיבלו ציון מעל 51.

סטודנט זכאי לערער על ציון של בחינה תוך 30 ימים מיום פרסום הציון ובתנאי שעמד בתנאים הבאים:

א. מסירת הודעה על ביצוע ערעור
ב. תשלום אגרת ערעור בסך 250 ש"ח
ג. הגעה במועד שייקבע לצפייה במחברת הבחינה
 

הערעור על הציון ייבדק ע"י הלשכה ותשובות תמסרנה תוך 10 ימים מיום הגשת הערעור.
החלטה בנוגע לערעור תימסר למערער במכתב שיישלח לכתובת שציין הסטודנט בערעורו.
לא ניתן לערער בשנית על 
החלטת הערעור שכן זוהי החלטה סופית.

כל הזכויות שמורות ללשכת יועצי מס בישראל
לשכת יועצי מס בישראל - רח' גולדברג 4 תל-אביב 61369, טל' 03-5608980, פקס' 03-5661573, דוא"ל: ortal@ymas.org.il