מוסדות הלשכה
 

(תקציר מתוך תקנון הלשכה)

 

אסיפה כללית


האסיפה הכללית של חברי הלשכה הינה המוסד העליון שלה והחלטותיה מחייבות את כל חברי הלשכה והמוסדות האחרים של הלשכה. אסיפה כללית רגילה של חברי הלשכה תתקיים לא פחות מאחת לשנה.

האסיפה הכללית מן המניין

 

  • תדון תחליט ותאשר את הדין וחשבון של המועצה ונשיאות הלשכה על פעולותיהם במשך השנה שחלפה.
  • תדון תחליט ותאשר את הדו"ח הכספי של המועצה ואת הדו"ח של ועדת הביקורת והחלטות של בית דין חברים ארצי.
  • לאחר דיון בממצאי ועדת הביקורת יוחלט ע"י האסיפה הכללית באם לאמץ את החלטות ועדת הביקורת.
  • תדון ותחליט בכל העניינים אשר נכללו בסדר היום שלה.
  • ההחלטות באסיפה הכללית תתקבלנה ברוב דעות של המשתתפים באסיפה, אלא אם נקבע אחרת בתקנון.

 

המועצה הארצית
 

המועצה הארצית (להלן-"המועצה") תתווה את מדיניות הלשכה בהתאם להחלטות האסיפה הכללית ותקנון הלשכה, תנחה את נשיאות הלשכה בקביעת פעילותה ותעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית. החלטות המועצה מחייבות את נשיאות הלשכה.

המועצה תקבע את תקציב הלשכה, את כללי ההתנהגות והאתיקה המקצועית, תקבע את דמי החבר ותשלומים אחרים בהם חייבים החברים.

לצורך ביצוע עבודתה רשאית המועצה לבחור מבין חבריה יושבי ראש לוועדות קבועות או זמניות ולקבוע את סמכויותיהן. חברים בועדות זמניות של המועצה יכולים להיות גם מי שאינם חברי מועצה.

ועדה קבועה של המועצה הינה ועדת קבלת חברים המורכבת מ- 7 חברי מועצה אשר יבחרו על ידי כלל חברי המועצה.

 

נשיאות הלשכה

 

נשיאות הלשכה ( להלן "הנשיאות") מנהלת את ענייני הלשכה ותהיה מופקדת על ביצוע הנחיות המועצה. ההנהלה מייצגת את הלשכה לכל דבר ועניין.

הנשיאות תכין ותמסור לאישור המועצה את כללי ההתנהגות והאתיקה המקצועית של יועצי המס והמתמחים.

הנשיאות תכין ותמסור דו"ח על פעילותה למועצה אחת לשלושה חודשים או על פי דרישת המועצה.

הנשיאות רשאית לצורך ביצוע עבודתה לבחור מתוכה ועדות קבועות או זמניות לעניינים שונים ולקבוע את סמכויותיהן.

ועדה קבועה של הנשיאות הינה ועדת הלשכה המורכבת מנשיא הלשכה, ממלא מקומו, ארבעה סגני הנשיא ובכלל זה גזבר הלשכה.

 

נשיא הלשכה
 

נשיא הלשכה (להלן-"הנשיא") הינו כאמור חבר מועצה ויו"ר נשיאות הלשכה. הנשיא מייצג את הלשכה בכל ענייניה השוטפים, בכפוף להחלטות הנשיאות.

 

ועדת ביקורת ארצית

 

ועדת ביקורת ארצית (להלן - "הועדה או ועדת הביקורת") תבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים של הלשכה ואת פנקסי החשבונות שלה, תבקר את מוסדות הלשכה, חשבונותיהם של מוסדות הלשכה ופעולותיהם הכספיות וכן תהא אחראית על פעולות הביקורת בסניפים.

 

ועדת בחירות ארצית
 

ועדת הבחירות הארצית (להלן-"הוועדה או ועדת הבחירות") תנהל ותפקח על הבחירות למוסדות הלשכה וכן תהא אחראית על הבחירות בסניפים.

לצורכי עבודתה תקבע ועדת הבחירות כל עניין פרוצדורלי אשר לא הוסדר בתקנון וכן תנסח את הטפסים הנדרשים לצורך קיום הבחירות בסניפים ובמוסדות הלשכה.

 

בית דין חברים ארצי

 

בית הדין ישפוט את חברי הלשכה ויכריע בכל הנושאים הבאים:

  • בכל מחלוקת שבין חבר למשנהו הנוגעת לתחום העיסוק המקצועי
  • בכל עבירת משמעת ועבירה על כללי האתיקה המקצועיים, בהתנהגות הנוגדת את תקנון הלשכה והחלטת מוסדותיה המוסמכים
  • בכל סכסוך הנוגע לבחירות למוסדות הסניף והלשכה
  • בכל סכסוך או מחלוקת הנוגעים לתפקודם של מוסדות הסניף והלשכה
  • בכל סכסוך או מחלוקת הנוגעים לתפקוד מי מהמוסדות הארציים של הלשכה

 

כל הזכויות שמורות ללשכת יועצי מס בישראל
לשכת יועצי מס בישראל - רח' גולדברג 4 תל-אביב 61369, טל' 03-5608980, פקס' 03-5661573